Polityka Prywatności

SPIS TREŚCI:

 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 6. 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 8. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. 1.1 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorcówlub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
  3. 1.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Solsquare Sp. z o.o. 84-230 Rumia ul. Dąbrowskiego 6 lok. L, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000503883 NIP 588 240 33 16 adres poczty elektronicznej: biuro@kominki-elektryczne.pl numer telefonu kontaktowego: 733 222 392 / 504924 921 - zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  4. 1.3 Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO". Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  5. 1.4 Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  6. 1.5 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  7. 1.6 Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  8. 1.7 Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
  1. 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  2. 2.1 Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  3. 2.2 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
  1. 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2. 3.1 Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe
  3. 3.2 Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

   1. Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
    Wykonanie Umowy Sprzedaży oraz przesłanie spersonalizowanej informacji handlowej w ramach marketingu bezpośredniego.

    Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

    Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.
    Artykuł 6 ust. 1 lit. b i f) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora).

    Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

    Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
    Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
    Marketing.Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda).

    Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
    Adres poczty elektronicznej.
    Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

    Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
    Adres poczty elektronicznej.
    Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych.Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

    Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
    Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
    Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

    Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
    Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  1. 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2. 4.1 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  3. 4.2 Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
  4. 4.3 Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  5. 4.3.1 przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  6. 4.3.2 podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  7. 4.3.3 dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
  8. 4.3.4 dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  9. 4.3.5 dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  1. 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2. 5.1 Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  3. 5.2 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przypomnienie o niedokończonych zakupach, wskazanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej propozycji Produktu.
  4. 5.3 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 1. 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 2. 6.1 Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 3. 6.2 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. 6.3 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. 6.4 Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. 6.5 Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. 6.6 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 8. 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 9. 7.1 Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 10. 7.2 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 11. 7.2.1 identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 12. 7.2.2 zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 13. 7.2.3 zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 14. 7.2.4 dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 15. 7.2.5 prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
 16. 7.2.6 remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
 17. 7.3 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 18. 7.4 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 19. 7.5 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 20. w przeglądarce Chrome
 21. w przeglądarce Firefox
 22. w przeglądarce Internet Explorer
 23. w przeglądarce Opera
 24. w przeglądarce Safari
 25. w przeglądarce Microsoft Edge
 26. 7.6 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 27. 7.7 Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 28. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.allewnetrze.pl


Właścicielem sklepu jest SOLSQUARE Sp. z o.o.
§ 1
[Definicje]
Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o:
1. Cenie – rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Kupujący jest
zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę. Sprzedawca uwzględni w Cenie
podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż Towaru lub Usługi podlegała będzie obciążeniu podatkiem
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
2. Kliencie – rozumie się przez to Konsumenta albo inną osobę fizyczną posiadającą pełną
lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która
złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
3. Konsumencie – rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego
ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą
lub zawodową tego Klienta.
4. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 94, ze zm.).
5. Koszcie dostarczenia – rozumie się przez to koszt dostarczenia Towaru od Sprzedawcy
do Klienta, jeżeli dostarczenie to nie stanowi przedmiotu odrębnej Usługi świadczonej
przez Sprzedawcę.
6. Przedsiębiorstwie Transportowym – rozumie się przez to wszelki zewnętrzny
w stosunku do Sprzedawcy podmiot, za którego pośrednictwem lub przy pomocy którego
Sprzedawca realizuje obowiązek wydania Towaru Klientowi.
7. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, stanowiący
integralną część Umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Sklepie Internetowym - rozumie się przez to działający pod
adresem http://kominki-elektryczne.pl/ serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za
którego pomocą Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
9. Sprzedawcy – rozumie się przez: SOLSQUARE SP. Z O. O. , 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego

6 lok. L wpis do krajowego rejestru sądowego prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000503883,

posiadającym NIP 588-240-33-16 oraz REGON 222057979
10.Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę
Towarów lub Usług.
11.Towarze – rozumie się przez to rzecz ruchomą wymienioną i opisaną w Sklepie
Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia.
12.Usłudze – rozumie się przez to świadczenie usług przez Sprzedawcę polegające na
odpłatnym dostarczeniu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.
13.Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru lub świadczenia Usług zawartą
na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Usługi
oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14.Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
U. z 2014 r., poz. 827).
15.Indywidualnym Profil Klienta - rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego za
pomocą, którego Klient może m.in. składać Zamówienie, zarządzać danymi osobowymi,
kontrolować złożone Zamówienie, dokonać zmiany hasła. Dostęp do Indywidualnego
Profilu Klienta chroniony jest hasłem i loginem określanymi przez Klienta.
§ 2
[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
a w szczególności zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru lub świadczenia Usługi
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów,
uiszczania przez Klienta Ceny za zakupiony Towar lub Usługę, uprawnienia Klienta
do odstąpienia od umowy oraz przysługiwanie i zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi
lub gwarancji.
2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać drogą:
- telefoniczną: 733-222-392 ,
- poczty elektronicznej: biuro@led-handel.net
- pocztową: SOLSQUARE Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 6 lok. L , 84-230 Rumia.
4. Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego jest zobowiązana do powstrzymania się
od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie
Sklepu Internetowego. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz
znajdujących się w nim informacji lub zdjęć do celów innych niż ich przeznaczenie,
w tym w szczególności rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, prowadzenia
na stronach Sklepu Internetowego lub z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności
komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
5. Opłata Klienta za połączenie telefoniczne na wskazane przez Sprzedawcę numery
telefonów przeznaczonych do kontaktowania się z nim jest określana zgodnie z pakietem
taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
§ 3
[Rejestracja]
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient zobowiązany jest wypełnić formularz
rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.allewnetrze.pl/logowanie?back=my-account

podając co najmniej następujące informacje:            a) login; b) hasło; c) powtórz hasło; 

d) imię; e) nazwisko; f) adres poczty elektronicznej (e-mail); g) kod z obrazka;
2. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu
Klienta, za którego pomocą może składać zamówienia na Towary lub Usługi dostępne w
Sklepie Internetowym.
3. Klient może dokonać zmiany podanych informacji lub zażądać usunięcia Indywidualnego
Profilu Klienta. W celu usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta lub zmiany podanych
informacji powinien on przesłać na adres e-mail biuro@led-handel.net prośbę o usunięcie
Indywidualnego Profilu Klienta lub zmianę podanych informacji.
§ 4
[Składanie zamówienia]
1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem
i akceptacja jego postanowień.
2. Do składania zamówień na Towar lub Usługę w Sklepie Internetowym uprawnieni są:
a)Klienci zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,
b)Klienci niezarejestrowani, tj. nieposiadający Indywidualnego Profilu Klienta.
3. Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu
Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia
Towaru, wybranie rodzaju płatności oraz wybranie dokumentu zapłaty (paragon lub faktura
VAT), a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku

„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4. Klient niezarejestrowany składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego Towaru
do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia, sposobu płatności, podanie danych
kontaktowych, określenie Kupującego oraz wybranie dokumentu zapłaty (paragon lub
faktura VAT), a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku
„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
5. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedawca zastrzega
sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, w
szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych.
Sprzedawca w miarę możliwości technicznych podejmie kroki, aby poinformować o tym
fakcie na stronie Sklepu Internetowego.
7. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę
dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w
Regulaminie.
8. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem funkcjonalności
Sklepu Internetowego bądź poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty
elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.
9. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty
elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz
informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Do wiadomości tej załącza się
Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
§ 5
[Składanie zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonu]
1. Dopuszczalne jest złożenie Zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem poczty
elektronicznej lub telefonu.
2. Klient składa Zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej wysyłając na adres
poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 3 wiadomość, z której wynikać
będzie wola złożenia Zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
3. Klient składa Zamówienie z wykorzystanie telefonu dzwoniąc na numer telefonu
Sprzedawcy wskazany § 2 ust. 3 informując go o chęci złożenia Zamówienia za pomocą
telefonu i podają potrzebne do przyjęcia Zamówienia informacje. Sprzedawca przesyła
Klientowi podsumowanie złożonego Zamówienia z prośbą jego akceptację.
W podsumowaniu złożonego Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta, że „złożenie
zamówienia w sposób wskazany w niniejszej wiadomości i załączonych do niego
dokumentach pociągnie za sobą obowiązek zapłaty”.
4. Do złożenia Zamówienia dochodzi z momentem doręczenia Sprzedawcy wysłanej przez
Klienta wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 3 potwierdzenia
złożenia zamówienia. Wraz z wysłaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w
zdaniu pierwszym, Klient potwierdza, że wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek
zapłaty.
5. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę
dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu.
6. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.
7. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty
elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz
informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Informacje te stanowią integralną
część Umowy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz z załącznikami, w
szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
§ 6
[Wydanie Towaru]
1. Wydanie Towaru następuje poprzez osobisty odbiór Towaru przez Klienta pod adresem:

ul. Dąbrowskiego 6 lok. L,     84-230 Rumia.
2. W przypadku niektórych Towarów możliwe jest wydanie Towaru Klientowi
za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa Transportowego. Wówczas
możliwość taka wskazana jest na stronie Sklepu Internetowego.
3. Klient może również zamówić usługę dostawy przez Sprzedawcę Towaru (Usługa), jeśli
możliwość taka wynika ze strony Sklepu Internetowego.
4. Klient dokonuje wyboru sposobu wydania Towaru spośród sposobów wskazanych w ust. 1,
2 i 3, poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu Zamówienia. W przypadku
wyboru sposobu wydania Towaru, o którym mowa w ust. 2 albo 3 Klient podaje
w formularzu Zamówienia adres, pod który Towar ma zostać dostarczony i wydany
Klientowi. Klient zobowiązany jest do odebrania Towaru w ustalonym miejscu i czasie.
5. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa
Transportowego ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z informacji ujawnionych na
stronie internetowej Sklepu Internetowego lub z indywidualnych ustaleń dokonanych
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
6. Obowiązek wydania Towaru Klientowi przez Sprzedawcę powstaje po uiszczeniu przez
Klienta Ceny wynikającej z Umowy oraz Kosztów dostarczenia.
7. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa
Transportowego uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta spośród
wskazanych w § 7 ust. 6 lit. a) (przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy) lub § 7 ust.
6 lit. c) (płatność kartą kredytową za pomocą serwisu DotPay S.A.) i § 7 ust. 6 lit. b)
(płatność gotówką przy odbiorze Towaru przez Klienta) i wynosi odpowiednio:
Waga Forma PRZEDPŁATA I PŁATNOŚĆ
KARTĄ (§ 7 UST. 1 LIT. A) I C)
POBRANIE
(§ 7 UST. 1 LIT. B)
do 30 kg kg paczka: 12,00 zł do 20,00 zł

od 30 kg do 200 kg paleta: 60 zł do 100 zł

8. Klient nie ponosi kosztów odbioru osobistego Towaru, o którym mowa w ust. 1.
9. Za dostawę Towaru przez Sprzedawcę, o której mowa w ust. 3, Sprzedawcy należy się od
Klienta wynagrodzenie za Usługę w wysokości określonej na stronie Sklepu
Internetowego.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 Sprzedawca przekaże Klientowi informację co
do przewidywanego terminu dostarczenia Towaru wskazując datę dzienną.
11. W razie przesłania Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego zaleca się,
aby Klient w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego zbadał przesyłkę
czy nie doszło do ubytku lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru zaleca się sporządzenie protokołu
szkody w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego, który dostarczył
towar oraz o ile to możliwe wykonanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia
i poinformowanie o tym Sprzedawcy.
12. W przypadku wystąpienia zdarzenia albo zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę,
w szczególności siły wyższej, a które uniemożliwiają dostarczenie Towaru we
wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas
występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca
poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie
czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie
Towaru.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku Klienta innym niż Towar
wywołane działaniem Przedsiębiorstwa Transportowego podczas transportu
lub rozładunku Towaru.
§ 7[Płatności]
1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostarczenia zgodnie z wybranym
sposobem dostarczenia Towaru. Do zapłaty innych dodatkowych kosztów indywidualnie
przypisanych do danego Towaru lub Usługi Klient będzie zobowiązany wyłącznie
wówczas, gdy zostanie o nich wyraźnie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
2. Sprzedawca wystawi i dostarczy Klientowi dokument zapłaty za Towar lub za Usługę. W
przypadku, gdy Klient w jednym Zamówieniu zamówi więcej niż jeden Towar lub Usługę
Sprzedawca może wystawić jeden dowód zakupu ujmujący wszystkie te Towary lub
Usługi.
3. Jako dokument zapłaty za Towar lub Usługę, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca
wystawia i dostarcza paragon fiskalny lub fakturę VAT, zgodnie z wyborem dokonanym
przez Klienta podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie
internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu
płatności przysługuje Klientowi.
6. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:
a)przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b)płatność gotówką przy odbiorze Towaru przez Klienta,

c)za pobraniem.
d)płatność kartą kredytową za pomocą serwisu DotPay S.A.,

Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej

mu formy płatności (do wyboru: płatność przelewem, płatność przez Płatności Online - DotPayS.A.)

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem, przeprowadzane są za pośrednictwem

Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Dotpay to firma, której systemy autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych gwarantują

najwyższy poziom bezpieczeństwa klientom sklepów internetowych. Wysokie bezpieczeństwo dla

transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji.

System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart

płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one

przechowywane. Klient ma gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank.

Poufność danych osobowych

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych

osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.


7. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. a) Sprzedawca poda Klientowi dane do
przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić
płatność.
8. Zapłata Ceny następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Sprzedawcy lub z chwilą wręczenia mu gotówki w wysokości odpowiadającej
Cenie.
§ 8
[Odstąpienie od umowy]
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy i zwrócić Sprzedawcy Towar
bez podania przyczyny, na zasadach określonych w Ustawie, a przedstawionych
w informacji, o której mowa w ust. 2.
2. Informacje dotyczące sposobu i terminie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta
znajdują się w informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy,
stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Konsument może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy w sposób wskazany
w informacji, o której mowa w ust. 2. Konsument może, ale nie musi wykorzystać wzór
formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu. Konsument, który odstąpił od Umowy i zwraca Towar ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonalności
Towaru.
4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta zwracany
Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą.
Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca
zaakceptuje Zamówienie (przyjmie ofertę), akceptacja przestaje wiązać Sprzedawcę.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępach powyżej nie przysługuje:
a) Klientowi niebędącemu Konsumentem,
b) w odniesieniu do zawartej z Konsumentem Umowy o Usługę dostarczenia Towaru
za pośrednictwem Sprzedawcy, jeżeli usługa ta została wykonana przez Sprzedawcę.
8. W nawiązaniu do ust. 8 lit. b) Sprzedawca informuje, że po wykonaniu Usługi przez
Sprzedawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy.
§ 9
[Procedura reklamacji]
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany
Towar lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
2. Jeżeli Towar lub Usługa ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć reklamację
na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują uprawnienia, o których mowa
w ust. 1-2 powyżej (wyłączenie rękojmi).
4. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres SOLSQUARE Sp. z o.o., ul Dąbrowskiego

6 lok. L, 84-230 Rumia, za pośrednictwem poczty e-mail na adres
biuro@led-handel.net lub w każdej innej prawnie dopuszczalnej formie.
§ 10
[Gwarancja jakości]
1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary lub Usługi będące przedmiotem
Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji udzielonej przez Sprzedawcę
na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru będącego przedmiotem Umowy.
2. Towary będące przedmiotem Umowy mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez
producenta lub dystrybutora.
3. W przypadku gdy Towar będący przedmiotem Umowy jest objęty gwarancją jakości
udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta
na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru, określając jednocześnie okres, na jaki
producent lub dystrybutor udziela gwarancji.
4. Sprzedawca wyda Klientowi dokument gwarancyjny. Dane gwaranta, warunki gwarancji
oraz uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
5. Sprzedawca może pełnić rolę pośrednika przy realizowaniu przez Klienta uprawnień
wynikających z tytułu gwarancji jakości Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub
Umowy.
§ 11
[Sposoby polubownego załatwiania sporów]
1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy
przed sądem polubownym.
3. Mediacja prowadzona jest przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich
zamiejscowe oddziały.
4. Sądami polubownymi są w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające
przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na
stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php# faq596
§ 12
[Postanowienia końcowe]
1. Klienta i Sprzedawcę w ramach zawartej Umowy wiąże treść Regulaminu obowiązująca w
dniu zawarcia Umowy.
2. Sprzedawca udziela Klientowi wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych
postanowień Regulaminu, jak i jakichkolwiek innych postanowień stanowiących integralną
część Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do Konsumenta
również Ustawy.
4. Załącznikami do Regulaminu są:
a) Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy które
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
b) Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu.
Data opublikowania regulaminu: 09.01.2015
ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA
Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,
w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, chyba że:
- umowa zobowiązuje do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno –
wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z
rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie ostatniej z rzeczy;
- umowa zobowiązuje do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w
częściach – wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie
ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy
Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przez upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
W przypadku zwrotu rzeczy, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły
sposób odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
maksymalnie w wysokości: 500 PLN
ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
SOLSQUARE Sp. z o.o.

ul. Lipowa 67B
84-230 Rumia


Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(tutaj znajduje się miejsce na określenie przez Państwa rzeczy/towaru, w zakresie których
odstępują Państwo od umowy)
Data zawarcia umowy: ____________ data odbioru (ewentualnie): _________________
numer faktury VAT lub innego dokumentu kupna (ewentualnie): __________________
Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________
Adres konsumenta: __________________________
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _______________________
Data: _______________________________


Akceptuję

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.